Linux 系統程式設計

2002 課程內容

Linux System Programming

Programming Linux GUI with GTK+/Gnome

Linux System Programming 首頁

製作日期: 4/08/2002 by 丁培毅 (Pei-yih Ting)
E-mail: pyting@cs.ntou.edu.tw
TEL: 02 24622192x6615
海洋大學 理工學院 資訊科學系 丁培毅